Polityka Bezstronności i Poufności

Polityka Bezstronności i Poufności


 

Laboratorium EKOS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zachowanie bezstronności,
obiektywności oraz poufności w zakresie prowadzonej działalności Laboratorium

Laboratorium EKOS stawia sobie następujące cele:

 • realizację usług badawczych w sposób bezstronny i niezależny stosując takie same procedury
  wobec wszystkich klientów,
 • nie angażowanie się w jakąkolwiek pracę, która mogłaby podważyć wiarygodność.

 

Laboratorium i rzetelność wykonywanych badań:

 • nie uleganie jakimkolwiek naciskom komercyjnym, finansowym bądź innym mającym wpływ
  na naruszenie bezstronności,
 • unikanie sytuacji, w których Laboratorium mogłoby być posądzane o działanie stronnicze,
 • nieujawnianie osobom nieuprawnionym informacji pozyskanych lub wytworzonych podczas
  realizacji działalności laboratoryjnej,
 • nie faworyzowanie ani nie dyskryminowanie klientów Laboratorium.

Laboratorium EKOS realizuje cele Polityki Bezstronności i Poufności poprzez:

 • udokumentowaną realizację usług badawczych gwarantującą bezstronność i poufność,
 • nieangażowanie się pracowników w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć
  zaufanie do ich bezstronności, rzetelności i poufności podczas badań realizowanych w
  Laboratorium,
 • zapewnienie że na wiarygodność uzyskanych wyników badań nie ma wpływu korzystanie z
  innych usług świadczonych przez EKOS Poznań Sp. z o.o.,
 • możliwość złożenia skargi/reklamacji w przypadku, gdy klient lub inna zainteresowana strona
  ma wątpliwości związane z bezstronnością świadczonych usług przez Laboratorium,
 • identyfikację wszelkich zagrożeń bezstronności oraz konfliktów interesów i podjęcie
  odpowiednich działań w celu eliminacji lub minimalizacji zagrożeń,
 • zachowanie poufności odnośnie uzyskanych informacji w trakcie realizacji działalności, z
  wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.

Pracownicy Laboratorium znają, rozumieją, akceptują i stosują w swojej pracy Politykę Bezstronności i Poufności.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje swoją pełną bezstronność we wszystkich działaniach związanych z realizacją usług badawczych, niezależnie od innych powiązań ze Spółką.

Kierownik Laboratorium        Prezes Zarządu
     Katarzyna Owczarzak         Marzena Wolańska

Poznań, dnia 01.04.2020 r.


Dane kontaktowe:

LABORATORIUM EKOS
ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań

tel: (061) 871 85 19
fax: (061) 871 85 01
tel kom: 697 989 985

e-mail: laboratorium@ekos.poznan.pl

Mapa dojazdu