Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI LABORATORIUM

 

Laboratorium EKOS zapewnia zgodność Systemu Zarządzania oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, poprzez:

– posiadanie personelu kierowniczego, który niezależnie od innej odpowiedzialności posiada uprawnienia i zasoby niezbędne do realizacji swoich obowiązków, w tym wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania;

– zapewnienie, że kierownictwo i personel jest niezależny od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych nacisków i wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość ich pracy;

– stosowanie udokumentowanych procedur postępowania;

– zobowiązanie wszystkich pracowników Laboratorium związanych z badaniami do bieżącego zapoznawania się z dokumentacją dotyczącą jakości oraz stosowania polityki i dokumentów Systemu Zarządzania w swojej pracy;

– stałe monitorowanie Systemu Zarządzania poprzez przeglądy, audity i system pozyskiwania informacji zwrotnej od klienta;

– niezwłoczne reagowanie na stwierdzone niezgodności, nieprawidłowości oraz usuwanie ich przyczyn poprzez działania korygujące;

– szkolenie personelu w zakresie wymagań Systemu Zarządzania i metod ich spełniania.

 

Laboratorium EKOS stawia sobie następujące cele:

– ciągłe doskonalenie systemu zarządzania;

– utrzymanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług;

– ciągły rozwój personelu Laboratorium;
– zapewnienie Klientom ochrony poufności badań i wszelkich zapisów z badań oraz pozyskiwanych informacji;

– terminowe wywiązywanie się z umów i zleceń;

– przestrzeganie przepisów prawa oraz aktualnie obowiązujących norm badawczych.

 

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje Kierownictwo Laboratorium do:

– stosowania w działaniach Laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 oraz wymagań PCA;

– zapewnienia wysokiego poziomu jakości badań;

– zapewnienia dobrej praktyki profesjonalnej w zakresie badań;

– ciągłego doskonalenia stosowanego systemu zarządzania.

 

Laboratorium EKOS w działaniach związanych z prowadzeniem badań laboratoryjnych zapewnia że stosuje zasady dobrej praktyki profesjonalnej oraz zapewnia jakość badań odpowiednią do wymagań Klienta. Personel jest świadomy celów i polityki jakości oraz zna swoje obowiązki, uprawnienia i ograniczenia, wynikające z wymagań Systemu Zarządzania.

Kierownik Laboratorium odpowiedzialny jest za realizację polityki jakości w Laboratorium, a także jest zobowiązany do przestrzegania jakości badań w usługach świadczonych Klientom.

 

Najwyższe kierownictwo deklaruje zaangażowanie, pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu wdrożonego Systemu Zarządzania w Laboratorium,  zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 oraz Polskiego Centrum Akredytacji oraz zapewnia, że integralność Systemu Zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w Systemie Zarządzania.

 

W planowaniu budżetu uwzględnię potrzeby finansowe związane z realizacją celów Systemu Zarządzania dotyczących jakości. Zobowiązuję się do wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymagań Systemu Zarządzania.

 

Poznań, dnia 02.07.2013

Prezes Zarządu

Marzena Wolańska


Dane kontaktowe:

LABORATORIUM EKOS
ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań

tel: (061) 871 85 19
fax: (061) 871 85 01
tel kom: 697 989 985

e-mail: laboratorium@ekos.poznan.pl

Mapa dojazdu