Polityka Jakości Laboratorium

Polityka Jakości Laboratorium


 

Laboratorium EKOS w zakresie swojej działalności związanej z pobieraniem próbek i
prowadzeniem badań laboratoryjnych zapewnia, że stosuje zasady dobrej praktyki profesjonalnej oraz
zapewnia wysoki poziom świadczonych usług, odpowiedni do wymagań i oczekiwań Klienta.

Laboratorium EKOS zapewnia zgodność Systemu Zarządzania oraz ciągłe doskonalenie
skuteczności Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium EKOS stawia sobie następujące cele:

 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i kompetencji Laboratorium;
 • utrzymanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług poprzez dostarczanie wiarygodnych
  wyników badań;
 • ciągły rozwój personelu Laboratorium;
 • zapewnienie Klientom bezstronności, ochrony poufności badań, wszelkich zapisów z badań oraz
  pozyskiwanych informacji;
 • terminowe wywiązywanie się z umów i zleceń;

Laboratorium realizuje cele Polityki Jakości poprzez:

 • przestrzeganie przepisów prawa oraz aktualnie obowiązujących norm badawczych.
 • posiadanie kompetentnego personelu, który niezależnie od innej odpowiedzialności posiada
  uprawnienia i zasoby niezbędne do realizacji swoich obowiązków, w tym wdrażania, utrzymywania i
  doskonalenia Systemu Zarządzania;
 • motywowanie pracowników do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności oraz
  kompetencji technicznych przez uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach i sympozjach
  naukowych;
 • zapewnienie, że kierownictwo i personel działa bezstronnie i jest niezależny od jakichkolwiek
  komercyjnych, finansowych lub innych nacisków i wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, które
  mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość ich pracy
 • stosowanie udokumentowanych procedur postępowania oraz realizacji usług badawczych;
 • potwierdzanie kompetencji i wiarygodności wykonywanych badań poprzez uczestnictwo w badaniach
  biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych oraz przez stosowanie wewnętrznej procedury
  monitorowania ważności wyników;
 • zobowiązanie wszystkich pracowników Laboratorium związanych z badaniami do bieżącego
  zapoznawania się z dokumentacją dotyczącą Systemu Zarządzania oraz stosowania polityk i
  dokumentów Systemu Zarządzania w swojej pracy;
 • doskonalenie Systemu Zarządzania poprzez przeglądy, audity i system pozyskiwania informacji
  zwrotnej od klienta;
 • niezwłoczne reagowanie na stwierdzone niezgodności, nieprawidłowości oraz usuwanie ich przyczyn
  poprzez działania korygujące;
 • szkolenie personelu w zakresie wymagań Systemu Zarządzania i metod ich spełniania.

 

Personel Laboratorium jest świadomy celów i Polityki Jakości oraz zna swoje obowiązki,uprawnienia i graniczenia, wynikające z wymagań Systemu Zarządzania. Personel ma również możliwość współuczestniczenia w doskonaleniu Systemu Zarządzania Laboratorium.
    Kierownictwo Laboratorium deklaruje zaangażowanie, pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu wdrożonego Systemu Zarządzania w Laboratorium, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC
17025:2018-02 oraz Polskiego Centrum Akredytacji oraz zapewnia, że integralność Systemu Zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w Systemie Zarządzania. W planowaniu budżetu uwzględnię potrzeby finansowe związane z realizacją celów Systemu Zarządzania dotyczących jakości. Zobowiązuję się do wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymagań Systemu Zarządzania.

Kierownik Laboratorium        Prezes Zarządu
     Katarzyna Owczarzak         Marzena Wolańska

Poznań, dnia 01.04.2020 r.


Dane kontaktowe:

LABORATORIUM EKOS
ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań

tel: (061) 871 85 19
fax: (061) 871 85 01
tel kom: 697 989 985

e-mail: laboratorium@ekos.poznan.pl

Mapa dojazdu